status : 200message : ok

 

ระบบรายงานผลโฆษณา LINECODE

ได้ยินหลายคนเรียกช่วงเวลาที่โรคระบาดครั้งใหญ่ยังไม่จากเราไปไหนว่า ‘ยุคโควิด’ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวันมากกว่าการระบาดครั้งไหนๆ และในจังหวะที่ทั้งโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ‘เทคโนโลยีดิจิทัล’ ที่ทั่วโลกนำมาปรับใช้ในด้านต่างๆ มากขึ้น ทำให้ ‘อุตสาหกรรมดิจิทัล’ เติบโต แต่ใช่ว่าทุกไลน์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตไปซะหมด


เหลียวดูผลการสำรวจ 5 อุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561-2562 

DEPA เผยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตลาดดิจิทัลว่า มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในปี 2561 มีมูลค่ารวม 637,676 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 มีมูลค่ารวม 647,952 ล้านบาท
แสดงให้เห็นการขยายตัวโดยเฉลี่ย 1.61%
ส่วนปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี 2561-2562 นั้น มาจาก 1) ปริมาณความต้องการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่สังคมดิจิทัล 2) หน่วยงานต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) อีกทั้ง 3) ผู้คนเริ่มคุ้นเคยและใช้บริการดิจิทัลมากขึ้น

มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัล

โดยทาง DEPA แบ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลออกเป็น 5 ด้าน และเผยมูลค่าของอุตสาหกรรมแต่ละด้านไว้ดังนี้
 1. อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์
  ปี 2561 มีมูลค่ารวม 118,917 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8.10% เมื่อเทียบกับปี 2560 ขณะที่ปี 2562 มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 134,817 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 13.37%
 2. อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ
  ปี 2561 มีมูลค่ารวม 325,261 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 7.29% จากปี 2560 ขณะที่ปี 2562 มีมูลค่าตลาดรวม 299,343 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเฉลี่ย 7.97%
  โดยเฉพาะสินค้าที่เป็น คอมพิวเตอร์ มีมูลค่าตลาดลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านจำนวนเครื่องและมูลค่า ขณะที่อุปกรณ์อัจฉริยะ หรือ สมาร์ทดีไวซ์ ซึ่งแม้จะมีอัตราเติบโตดีแต่ก็ยังติดลบในปี 2562 เพราะการนำเข้าลดลง รวมถึงการย้ายฐานการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ในประเทศไทย
 3. อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล
  ปี 2561 มีมูลค่ารวม 153,497 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 24.17% จากปี 2560 ขณะที่ปี 2562 มีมูลค่ารวมกว่า 169,536 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10.45% จากปี 2561
 4. อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์
  ปี 2561 มีมูลค่า 27,872 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 11.31% จากปี 2560 ขณะที่ปี 2562 มีมูลค่ารวมกว่า 31,080 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 11.51 จากปี 2561
 5. อุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า
  ปี 2561 มีมูลค่ารวม 12,129 ล้านบาท เติบโต 2.45% จากปี 2560 ขณะที่ปี 2562 มีมูลค่า 13,176 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8.63% เมื่อเทียบกับปี 2561

แลไปข้างหน้า ด้านมูลค่าตลาดดิจิทัลไทยในปี 2563-2565
 • อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์
ปี 2563 จะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 133,199 ล้านบาท หดตัวเฉลี่ย 1.2% สาเหตุมาจากวิกฤตโควิด-19 

แม้จะมีการทำงานแบบรีโมทมากขึ้นและนำซอฟต์แวร์บางด้านมาประยุกต์ใช้ เช่น การประชุมผ่านระบบออนไลน์ CRM, Document แต่ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่องค์กรใช้กันก็มาจากต่างประเทศ ปลายทางของรายได้จึงไหลไปยังต่างแดน เราจึงไม่มีข้อมูลแสดงรายได้ในประเทศ 

 • อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ 
คาดว่าจะมีมูลค่า 268,989 ล้านบาท เติบโตลดลง 10.1% โดยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นกัน ส่งผลให้มีการนำเข้าฮาร์ดแวร์ลดลงอย่างมาก และองค์กรก็หันไปใช้บริการ Cloud Computing มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าทั้งสองอุตสาหกรรมจะกลับมาขยายตัวตามปกติในอนาคต
ที่น่าจับตาคือ คาดการณ์ว่าสินค้ากลุ่ม IoT จะขยายตัวเด่นกว่ากลุ่มอื่นในปี 2564-2565
แต่อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่มนี้อาจต้องเผชิญทั้งปัจจัยบวกและลบ
ปัจจัยบวก – การเข้ามาของ AI ทำให้เกิดระบบอัตโนมัติมากขึ้น ทั้งยังมีการลงทุน 4G อย่างต่อเนื่องก่อนการประมูล 5G ซึ่งรองรับความต้องการใช้งานของผู้บริโภค และภาครัฐยังลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เอื้อต่อการใช้งานสมาร์ทดีไวซ์มากขึ้น
ปัจจัยลบ – การขาดผลิตภัณฑ์ที่จะมากระตุ้นความต้องการซื้อ ความผันผวนของค่าเงิน ปัญหาเศรษฐกิจ และสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา

 • อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล 
ปี 2563 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 20.5% ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงที่สุดในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำรวจ โดยมูลค่ารวมจะอยู่ที่ 204,240 ล้านบาท 
วิกฤตโควิด-19 ทำให้สังคมปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเร็วขึ้น คาดว่าจะมีการใช้บริการดิจิทัลมากขึ้น โดยมูลค่าตลาดที่ประเมินไว้คือ จะขยายตัวสูงกว่า 258,470 ล้านบาท ในปี 2565 
 • อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 
จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10.1% ในปี 2563 คิดเป็นมูลค่ารวม 34,229 ล้านบาท สอดคล้องกับตลาดเกมและบิ๊กดาต้าในตลาดโลกที่มีอัตราการขยายตัวต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ตลาดแอนิเมชันเติบโตลดลง ทำให้ออร์เดอร์จ้างผลิตลดลง และมูลค่าคาแร็กเตอร์ก็ลดลงด้วย โดยเป็นผลมาจากสติกเกอร์ไลน์ที่เริ่มถึงจุดอิ่มตัว

 • อุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า 
ปี 2563 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงรองลงมาจากอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล โดยเติบโต 13.2% และมูลค่าตลาดจะขยับสู่ 16,871 ล้านบาทในปี 2564 จากแรงหนุนที่ทุกภาคส่วนเล็งเห็นประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบกับการมีทางเลือกให้ใช้บริการแบบเช่าใช้ ซึ่งง่ายต่อการตัดสินใจลงทุน
ส่งผลให้มูลค่ารวมอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นเป็น 18,558 ล้านบาทในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการระบาดของโรคโควิด-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

จำนวนบุคลากร สะท้อนภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล 

ปี 2562 ไทยมีจำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล รวม 381,620 คน  โดยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะมากที่สุดถึง 196,852 คน ทั้งนี้เพราะมีพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตและขายปลีกอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก

หากมองย้อนกลับไป จำนวนบุคลากรด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ที่มี 283,636 คน เป็น 299,728 คนในปี 2561 บ่งบอกว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลได้สร้างงานหลากหลายอาชีพ ทั้งแรงงานด้านไอทีและพนักงานทั่วไป

โดยเฉพาะใน อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ที่มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากปี 2562 จำนวนบุคลากรบริการดิจิทัลเพิ่มขึ้น 455% เป็น 71,054 คน อันมีผลมาจากการเติบโตของบริการด้านธุรกรรม (e-Transaction) ที่อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานเป็นพนักงานที่อยู่ในระบบมากขึ้น จากเดิมที่ใช้บริการ Outsource
รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ว่า ในทัศนะของ รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้สังคมปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเร็วขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเติบโตมากขึ้น สำหรับปี 2564 แม้มีแนวโน้มว่าจีดีพีของประเทศจะปรับตัวดีขึ้น แต่อัตราการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในปี 2563 จะทำให้ตัวเลขการเติบโตของปี 2564 อาจไม่สูงเท่ากับปีก่อนหน้า 
ปี 2565 แนวโน้มการเจริญเติบโตด้านบริการดิจิทัลจะอยู่ในอัตราที่ดี แต่อาจไม่สูงเท่ากับที่เคยทำได้มาก่อน เพราะเป็นอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นผลงานที่ดีป้าจัดทำต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลบ่งชี้สถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรม และข้อมูลคาดการณ์ที่บ่งชี้แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยในแต่ละปี โดยดีป้าจะขยายขอบเขตการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลให้ครอบคลุมมิติอื่นเพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

การสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นงานที่ DEPA จัดทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลบ่งชี้สถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรม และเป็นข้อมูลคาดการณ์ที่บ่งชี้แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยในแต่ละปี

นอกจากนี้ DEPA ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา Digital Pulse แหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งดัชนีชี้วัดระดับสากล และฐานข้อมูลที่ DEPA สำรวจเอง ทั้งในฝั่งของผู้ประกอบการที่จะเป็นฐานข้อมูล แนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิทัล และความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่สำรวจและนำเสนอผลรายไตรมาส ตลอดจนการสำรวจฝั่งผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยจะโฟกัสที่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตเป็นอันดับแรก และจะขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป

 

เข้าทดลองระบบ มาใช้ Line Code กันเถอะ!

Line Code Wellet

 

Line Code ฐานข้อมูล Line ID

 

Line Code ระบบสแกน QR Code

 

Line Code เพิ่มเพื่อนไม่จำกัด

 

Line Code My Shop

 

Line Code Notify

 

A World of Line Code

 

ฟีเจอร์เสริม Line Code

แก้ปัญหาการเพิมเพื่อน Line โดนบล๊อก เพิมเพื่อนได้น้อย ส่งข้อความโดนบล๊อก ทำตลาดไม่ได้ผล ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

 

Line Code My Shop

ตัวช่วยขายทุกที่ทุกเวลา ฟีเจอร์สั่งซื้อ จัดส่ง ชำระเงินหลายช่องทางรวดเร็ว

Line Code แชร์

แชร์ได้ทุกช่องทางโซเซี่ยล

 

Line Code SEO

ติดหน้าแรก Google ด้วย Keyword ที่ต้องการ

ติดตั้งแอพ LINECODE บนมือถือ

ภาพหน้าปก

LINECODE

Seomediamarketing .,ltdเครื่องมือ